SZATAN - konferencja

KONFERENCJA
Kurs Animatorów Muzycznych i Liturgicznych
Ks. Dawid Pietras
Głogów, 2008 r.

SZATAN - ODWIECZNY WRÓG CZŁOWIEKA

1. UPADEK ANIOŁÓW, opis z Księgi Izajasza i wg Marii z Agredy 

1.1. KSIĘGA IZAJASZA

„Podziemny Szeol poruszył się przez ciebie, na zapowiedź twego przybycia; dla ciebie obudził cienie zmarłych, wszystkich wielmożów ziemi; kazał powstać z tronów wszystkim królom narodów.  Wszyscy oni zabierają głos, by ci powiedzieć: Ty również padłeś bezsilny jak i my, stałeś się do nas podobny! Do Szeolu strącony twój przepych i dźwięk twoich harf. Robactwo jest twoim posłaniem, robactwo też twoim przykryciem. Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody? Ty, który mówiłeś w swym sercu: Wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron. Zasiądę na Górze Obrad, na krańcach północy. Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. Jak to? Strąconyś do Szeolu na samo dno Otchłani!” (Iz 14,9)

Jest to opis jednego z wodzów wrogiego wojska Izraela (Sargon II, Sennacheryb lub Nabuchodonozor). A jutrzenka oznacza Planetę Wenus.    

W tym Opisie Ojcowie Kościoła widzieli opis upadku aniołów.

„Synu Jutrzenki” – dosł. Wulgata: Lucifer – niosący światło

Możemy więc nazwać go: Tenebraefer – niosący ciemność

na krańcach północy – wg Babilończyków bogowie przebywali na północy    

1.2. MARIA Z AGREDY

Tak stworzenie aniołów i upadek niektórych z nich opisuje wielka mistyczka Maria od Jezusa z Agredy w dziele „Mistyczne Miasto Boże”: „Stworzenie, doświadczenie i odpowiednie się aniołów dokonało się w trzech (…) chwilach. W pierwszej chwili wszyscy zostali stworzeni i wyposażeni łaską i darami Ducha Świętego, stając się nader pięknymi i doskonałymi. (…)

Najpierw aniołowie poznali naturę Boga, jako jedynego w swej Istocie, a troistego w Osobach; zaraz otrzymali nakaz, aby oddawali hołd Boski i uwielbienie Bogu (…). Temu nakazowi poddali się wszyscy posłusznie, ale nie wszyscy w równy sposób. (…) Lucyfer był posłuszny dlatego, ponieważ wydawało mu się niemożliwym, aby mógł uczynić przeciwnie. Jego posłuszeństwo nie wynikało z doskonałej miłości, albowiem dzielił on swą wolę pomiędzy siebie i niezawodną prawdę o Pana Boga. Doprowadziło to do tego, że przykazanie wydało mu się ciężkim i niewygodnym (…). Niedbalstwo i ociąganie się, z jakim spełniał swe pierwsze czyny, nie pozbawiły go wprawdzie łaski, ale było początkiem zła; w jego cnocie i gorliwości powstała pewna słabość i wahanie, co zaćmiło jasność jego piękności – był to pierwszy krok do jego upadku.

Następnie Bóg objawił aniołom, że chce stworzyć ludzką naturę. (…) Oznajmił także, że obdarzy tę naturę ludzką wielkimi łaskami oraz że druga Osoba Trójcy Przenajświętszej sama przyjmie tę naturę i zjednoczy ją osobiście z Bóstwem. Aniołowie będą musieli tę Osobę, to jest tego Boga-Człowieka, nie tylko jako Boga, ale i jako człowieka uznać za swoją Głowę i oddać Mu cześć pokorną i hołd Boski. (…) Następnie aniołowie otrzymali nakaz, aby tegoż Boga-Człowieka uznali za Głowę swoją.

Aniołowie święci i posłuszni poddali się wszyscy temu rozkazowi (…). Natomiast Lucyfer, powodowany pychą i zazdrością, sprzeciwił się i wezwał aniołów, którzy za nim poszli, aby uczynili tak samo. (…) W zamian książę ciemności przyrzekł im, że on będzie ich głową i panować będzie osobno, niezależnie od Chrystusa. (…)

Wraz z rozkazem okazywania posłuszeństwa Wcielonemu Słowu aniołowie otrzymali polecenie uznania za swoją Monarchinię tej niewiasty, w której łonie Jednorodzony przyjąć miał ciało ludzkie. Niewiasta ta bowiem będzie ich Królową i Panią wszystkich stworzeń. (…) Następnie Wszechmocny ukazał aniołom Najświętszą Maryję Pannę w znaku, czyli w obrazie. (…) Przy objawieniu tej tajemnicy i tego przykazania Lucyfer z gromadą swoich zwolenników uniósł się jeszcze większą dumą i pychą, bluźniąc straszliwie”.                             

Maria z Agredy dodaje jeszcze, że Bóg zapowiedział mu, pokonanie go poprzez TĘ NIEWIASTĘ!  

3. PRZYCZYNA UPAKU, ISTOTA GRZECHU SZATANA

Stworzony był jako DOBRY. Bóg, który jest nieskończoną dobrocią, nie mógłby stworzyć istot zepsutych, z natury złych (teolog O. Flick).

A nawet wg św. Tomasza z Akwinu ontycznie jest DOBRY! ale zbuntowany. (wszystko, co jest stworzone przez Boga jest dobre)  

Wg św. Augustyna PYCHA-ZAWIŚĆ to źródło i początek jego metafizycznego bytu. Wg niego też aniołowie ci utracili światło miłości!  

Wg ks. Cz. St. Bartnika być może było tak, że w upadku szatana wystąpiły wszystkie fundamentalne grzechy razem w jednym lub było ich wiele sukcesywnie (skoro szatan nadal żyje w grzechach). Było to bałwochwalcze czynienie siebie bogiem na miejsce Boga prawdziwego (głową w miejsce Jezusa-Głowy).         

4. PERSONA DEFORMATA

Wg J. Ratzingera człowiek to osoba, która zadaje pytania (def. czł-ka)! OKAZUJE SIĘ, ŻE DEMONY PODCZAS EGZORCYZMÓW NIE POTRAFIĄ ZADAWAĆ PYTAŃ!!!!!!!!!!

gr. prosopon (osoba) – dosł. być dla, a więc bycie osobą zakłada relacyjność

persona deformata – osoba zdeformowana, która zachowując INTELIGENCJĘ i WOLĘ, utraciła to, co jest celem ich działania w osobie bytu stworzonego, czyli otwarcie na miłość i dobro.

Nastąpiło samozamknięcie stworzonego osobowego bytu (Nie wyklucza to jednak tęsknoty za Bogiem). Nastąpiło samoubóstwienie (bycie z siebie), a więc samouwielbienie, co zakłada niszczenie osoby ukierunkowanej na jedność z Bogiem.              

5. CECHY DEMONÓW    

            pycha – (Tb 4,14; Syr 10,13; 1 Tm 3,6; 2 P 2,4; Jud 6; Ap 9,1; 12,8-10)

            zawiść – (Mdr 2,24; 1 Tm 6,4)

            zazdrość – (Prz 27,4; Jk 4,2)

            nienawiść – (Prz 10,12; Syr 40,4; 1 J 4,7n)

            kłamstwo – (J 8,44), szatan może sześć razy powiedzieć prawdę, ale za siódmym razem skłamać!

            nieposłuszeństwo Bogu – (Rz 5,19; 11,13; Hbr 4,6)

6. PRZYKŁADY DZIAŁANIA DEMONA W ŚWIECIE

Hitler przejeżdżał na granicy czechosłowackiej w pochodzie. Pewien zakonnik (egzorcysta) przez okno klasztoru odmówił egzorcyzm nad Hitlerem. Hitler padł jak martwy. Parę dni później gestapo aresztowało tego zakonnika. W rezultacie przesiedział wiele lat w więzieniu. HITLER KORZYSTAŁ Z PORADNICTWA WRÓŻEK.

Ernest Alt (egzorcysta Anneliese) powiedział, że gdyby w Niemczech było w XX wieku więcej egzorcystów, NIE BYŁOBY II WOJNY ŚWIATOWEJ!

Szatan działa przez pokusy, ale też przez opętania… lub walki bezpośrednie u wielkich mistyków: św. O. Pio, św. Jan Maria Vianney, św. Teresa z Awila, Sw. Jan od Krzyża. Ale Teresa z Awila powiedziała: „Nie lękam się zbytnio przeklętego, ponieważ wiem, że bez woli Bożej nie może się nawet poruszyć”.    

WOJNY ŚWIATOWE (obozy koncentracyjne)

KOMUNIZM (sowieckie łagry)

LIBERALIZM, PANSEKSUALIZM

MASONERIA – (największy wróg Kościoła – M. Kolbe)

ABORCJA, EUTANAZJA (więcej ofiar niż podczas II wojny światowej)

ATEIZM

MATERIALIZM

7. REALNOŚĆ OSOBOWA SZATANA, wołanie Pawła VI

Osobowe i realistyczne istnienie demonów nie jest dogmatem! Jest to prawda z nauczania powszechnego… (nie było definiowane, ponieważ było oczywiste jako doświadczenie wiary).

Kard Ratzinger: „Cokolwiek mówiliby niektórzy powierzchownie myślący teologowie, diabeł jest dla wiary chrześcijańskiej tajemniczą, ale rzeczywistą, osobową, a nie symboliczną realnością” (Raport o stanie wiary).      

Eksplozja protestu nastąpiła po wygłoszeniu przez papieża Pawła VI na audiencji generalnej w dniu 15 listopada 1972 r. słów: „Zło w świecie jest przyczyną i skutkiem wniknięcia w nas i w nasze społeczeństwo ponurego i złowrogiego demona. Zło to nie tylko brak dobra, ale byt żywy, duchowy, lecz skażony i deprawujący. To straszliwa realność, tajemnica budząca lęk. Ten – kto zaprzecza istnieniu demona (…), lub kto tłumaczy go jako istność pseudorealną, zrodzoną z fantazji dla wytłumaczenia nieznanych przyczyn naszych nieszczęść – wychodzi poza ramy Biblii i Kościoła”.

Po przeczytaniu kilku cytatów z Pisma świętego na potwierdzenie swojej wypowiedzi Paweł VI mówił dalej: „Demon jest wrogiem numer jeden, jest kusicielem w pełnym znaczeniu tego słowa. Wiemy dobrze, że ten ponury burzycielski i niepokojący byt naprawdę istnieje i działa, zastawiając na nas sofistyczne pułapki, by zniszczyć równowagę moralną człowieka. Jest on perfidnym hipnoty-zerem, który dobrze wie, jak w nas wniknąć (przez zmysły, przez wyobraźnię i przez pożądliwość, a narzędzia, którymi się posługuje, to logika utopijna i rozgardiasz w kontaktach społecznych), by powodować różnorakie dewiacje”.

8. ZACHĘTA DO NAUCZANIA O SZATANIE

Papież Paweł VI podczas wspomnianej już audiencji wyraził ubolewanie z powodu niedostatecznego zainteresowania się tym problemem także przez współczesną teologię: „Bardzo ważne dla doktryny katolickiej byłoby wznowienie badań teologicznych na temat szatana i jego wpływów na człowieka; dziś, jeśli się to robi, to w bardzo małym zakresie”.

Pius IX skierował takie słowa do jednego z kaznodziei: „Często nauczaj o wielkich prawdach zbawienia, a nade wszystko mów o piekle. Nie owijaj w bawełnę, lecz całą prawdę o piekle głoś jasno i dobitnie. Nic tak bardzo nie prowadzi do pamiętania i nic lepiej nie nawraca do Boga biednych grzeszników”.  

9. OPĘTANIA I EGZORCYZMY

KAŻDY BISKUP JEST EGZORCYSTĄ! Choć zazwyczaj udzielają tej funkcji prezbiterom. „Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają” (Łk 10,17).

EGZORCYZM, którego dokonał Jan Paweł II na placu św. Piotra. Modlitwa po łacinie nad osobą opętaną i w końcu głos, szarpanej przez demona dziewczyny: „JESTEŚ ZBYT SILNY” i nagły spokój!

W przypadku opętania Anneliese Michel spotykamy niezwykłą awersję wobec sacrum. Wyzwiska, a nawet rękoczyny. Chodzi bardziej o profanację sacrum niż o jej eliminację.  

10. MARYJA POGROMCZYNIĄ SZATANA

„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie, a Niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo Jej: Ona zetrze głowę twoją, a ty czychać będziesz na Jej piętę” (Rdz 3,14-15)– zapowiedź zwycięstwa Kościoła, zapowiedź zwycięstwa Maryi. [PROTOEWANGELIA]

Św. Maksymilian Kolbe: „(…) szatan, co sam nie chciał uznać Cię za Królową i stąd w z anioła w szatana się przemienił (…)”. A także: „Gdyby szatan raz wymówił imię Maryi od razu znalazłby się w niebie”.

Idę strzelać do szatana! – na różańcu (św. Maks. Kolbe) Różaniec to ten łańcuch, którym anioł związuje demona (Ap)! „Zabierz ten łańcuch” – powiedział demon poprzez opętaną osobę, której nałożono naszyję różaniec!

Św. Ludwik Grignon de Montfort mówił, że szatan bardziej się boi Maryi niż Boga. Kiedy Maryja go gromi, on czuje większe upokorzenie, ponieważ to jest tylko człowiek, choć Matka samego Boga!   

LĘK PRZED MARYJĄ podczas egzorcyzmów na Anneliese – rozpaczliwy krzyk: „ONA IDZIE”!

11. DUCH ŚWIĘTY PRZECIW. SZATANA (sprawca jedności)

Kard. Ratzinger: „Rzeczywistym przeciwstawieniem demonów jest Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej, to znaczy Duch Święty”. Szatan bowiem jest tym, kto czyni wszelkie PODZIAŁY I ROZŁAM. Duch Święty zaś JEDNOCZY, nawet w Trójcy tworzy jedność.   

12. ZDEMASKOWANIE DEMONA

Kard. Ratzinger: „Im lepiej pojmuje się świętość Boga, tym bardziej pojmuje się przeciwieństwo tego, co święte, o znaczy zwodniczą maskę demona. Najlepszym przykładem na to, niech będzie sam Chrystus. Przed Nim – świętym, w pełnym tego słowa znaczeniu – szatan nie mógł się ukryć, a jego realne istnienie ciągle się ujawniało. Dlatego można powiedzieć, że zaprzeczanie, iż istnieją byty demoniczne, prowadzi do zaniku rozumienia świętości” (Raport o stanie wiary).     

13. NASZA OBRONA (na pods. „Szatan istnieje…”)

  1. MODLITWA (pomoc w walce, szcz. RÓŻANIEC – ratunek przed bomba tomową, Hieroszima), POKUTA
  2. SAKRAMENTY (szcz. Eucharystia i pokuta), SAKRAMENTALIA (pośw. medaliki, szkaplerze, błogosławieństwa)
  3. IMIĘ JEZUSA (IMIĘ JEZUSA Szatany podczas egzorcyzmów nigdy nie wymawiały imion świętych: Jezus, Maryja… Używały jedynie zwrotów: niebo, ten u góry, ta u góry… Nic dziwnego, skoro na imię Jezus zegnie się każde kolano!)   
  4. KRZYŻ – znak zwycięstwa nad szatanem
  5. WODA ŚWIECONA (skuteczniejsza nad znak krzyża, po którym demony raczej wracają – św. Teresa z Awila)
  6. SZKAPLERZ KARMELITAŃSKI, MEDALIK ŚW. BENEDYKTA, CUDOWNY MEDALIK NIEPOKALANEGO POCZECIA MARYI
  7. EGZORCYZMY LEONA XIII (Ewangelia Jana pod koniec mszy, 3 x Zdrowaś Maryjo, modl. do św. Michała Archanioła)

14. JUŻ POKONANY

Kard. Ratzinger: „Sam człowiek nie ma dość siły, by stawić opór szatanowi. Ale zjednoczeni w Jezusie mamy pewność, że go zwyciężymy” (Raport o stanie wiary).

Św. Paweł pisał: „Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła” (Ef 6,11).

NIEBEZPIECZEŃSTWEM JEST BŁĘDNE, A WIĘC ZBYT DUŻE OSZACOWANIE JEGO MOCY!

WARTO PRZECZYTAĆ:

„Szatan istnieje naprawdę”, Bonifacius Gunther CCD

„Egzorcyzmy Anneliese Michel”, Felicitas Goldman

„Mistyczne Miasto Boże”, Maria od Jezusa z Agredy

Dziś Chrystus woła do każdego z nas:

SZATAN JEST POKONANY!

(trafnie określił jeden z teologów: walka wciąż trwa o nasze dusz, ale ostateczna bitwa jest już WYGRANA)

Dlatego Jezus woła: „Miejcie odwagę, Jam zwyciężył świat!” (J 16,33)