1.MOC MIŁOŚCI

Autor homilii: ks. Dawid Pietras

MOC MIŁOŚCI
- Ślub Ani i Waldka
-

Gdyby z całego bogactwa Pisma świętego wybrać jeden z dwóch Testamentów i z tego Testamentu wybrać jedna księgę, a z tej księgi jeden rozdział, a z tego rozdziału jeden wers, to brzmiałby on: „BÓG JEST MIŁOŚCIĄ”.

Tym niezwykłym stwierdzeniem, wielki Doktor Kościoła św. Augustyn streścił cała Biblię. I w ten sposób tysiące niezgłębionych do końca i wciąż zgłębianych prawd, które podaje nam Duch Święty w swym objawionym słowie można by zawrzeć w tym jednym zdaniu: DEUS CARITAS EST.

Cóż to jednak znaczy, że „Bóg jest miłością”?

Pewnie nie raz doświadczając różnorodnych życiowych trudności, niosąc krzyż codzienności - nie rzadko ciężki – zadawaliśmy sobie (w głębi ducha) pytanie:

Czy można gdzieś doświadczyć prawdziwej miłości? Czy istnieje gdzieś prawdziwa wspólnota?

Otóż istnieje!!!!

Taka wspólnotą jest Bóg, którego można by nazwać BOGIEM TRÓJJEDYNEJ MIŁOŚĆI. Ojciec, Syn i Duch Święty !!

Trzy osoby, które są Jedynym Bogiem ! Gdyż tylko osoba może kochać. I ta Trójca tworzy genialną, nieskończenie doskonałą wspólnotę jedności i miłości. Bóg Ojciec kocha Swego Syna Jezusa Chrystusa, a On oddaje Mu tę miłość! Na tym nie koniec. Tu bowiem, z ich miłości rodzi się Trzecia Boska Osoba, nasz Pocieszyciel – Duch Święty !! To miłość ich obu. To owoc ich wzajemnej miłości!!

Miłość bowiem – jak powiedział ks. Franciszek Blachnicki – założyciel Oazy – jest płodna z natury!”

I taki jest nasz Bóg!! On kocha miłością bezinteresowną!! Tworzy wspólnoty miłości!! Wielu już starało się zobrazować tę doskonałą wspólnotę. A może po prostu Bóg Ojciec jest ustami, jego Syn wargami, a Duch Święty pocałunkiem, pocałunkiem pokoju.

Dlatego dziś, kiedy tych dwoje młodych ludzi, przyszło do tej świątyni, by przyjąć sakrament małżeństwa, będziemy wzywać Ducha Świętego, dawcę życia i wszelkiej łaski. On czyni tych dwoje jednością!!

On upodobni ich do tej najdoskonalszej wspólnoty. Małżeństwo bowiem to wspólnota miłości, ustanowiona na wzór Trójcy Świętej. Tak bowiem chciał nasz Zbawiciel i to też się dzisiaj dokona.

Owocem rodzicielskiej miłości tych dwojga młodych ludzi będzie potomstwo, którym ich Bóg obdarzy . Nowe życie – to wielki dar!! Nowe życie z miłości – jak Duch Święty!!!!!!!!!! I staną oni przed ołtarzem wobec nas wszystkich, ale przede wszystkim wobec tego, który jest znawcą ich serc. Zna ich serca lepiej niż oni sami znają siebie.

Za chwilę więc będziemy świadkami niezwykłych wydarzeń! Niezwykłych bo tych dwoje ludzi zwiąże się nierozerwalnym węzłem małżeńskim . I jak rzekło Pismo Święte – „staną się jednym ciałem”. Będą ślubować sobie wzajemną: miłość, wierność i uczciwość małżeńską!

W dalszej części liturgii już jako małżeństwo przyjmą Eucharystycznego Chrystusa.

I po raz pierwszy będą jednym ciałem, przyjmą do swoich serc Przenajświętszą Krew i Ciało naszego Pana.

I tak zjednoczą się w miłości Bożej!

To coś niezwykłego!! TEN CHLEB to źródło , źródło siły na życie. Źródło doskonałej miłości, bo miłości aż po krzyż.

Drogi Waldku, Droga Aniu!

Przychodźcie jak najczęściej do tego źródła!! Przychodźcie i czerpcie!!

Jezus was wzmocni. Nie lękajcie się!! Jak powiedział św. Jan: „Prawdziwa MIŁOŚĆ usuwa lęk”. On będzie przy was! On będzie blisko!

Wtedy – idąc po myśli św. Pawła:

Ani śmierć,
ani życie,
ani aniołowie,
ani rzeczy teraźniejsze,
ani przyszłe,
ani Moce
ani co jest wysoko,
ani co głęboko,
ani jakiekolwiek inne stworzenia
NIE ZDOŁA WAS ODŁĄCZYĆ OD MIŁOŚCI BOGA,
KTÓRA JEST W CHRYSTUSIE JEZUSIE, PANU NASZYM.”
(Rz. 8, 38-39)

Módlmy się za tych dwojga ludzi, by wytrwali w powołaniu, do którego Pan ich przeznaczył. Oni potrzebują naszej modlitwy!! Szczególnie dziś, kiedy stoją na progu nowego etapu w ich życiu. Wiemy, że nie jest łatwo!! Ale czy Jezus obiecał łatwe życie?

Na zakończenie pozwólcie, że przytoczę słowa Jana Pawła II, które wypowiedział w 1979 r. na krakowskich Błoniach. Powtórzył je też papież Benedykt XVI podczas swojej pielgrzymki do Polski [słowa te bowiem nabierają szczególnego kontekstu podczas dzisiejszej uroczystej okoliczności]:

Musicie być mocni, drodzy bracia i Siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie pozwala zasmucać Ducha świętego. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć (…). Tej miłości która cierpliwa jest, łaskawa jest, która nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, we wszystkim pokłada nadzieję, która wszystko przetrzyma, która nigdy nie ustaje!

Musicie być mocni (…) mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która nam pomaga podejmować (…) wielki dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym - z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym: dialog zbawienia”

Przybądź Duchu Święty i zapal w nas ogień Twojej miłości! AMEN